Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
powstało 1 września 2012 roku na mocy Uchwały Nr XX/174/12 rady powiatu żuromińskiego z września 2012 roku.

 • Organem prowadzącym Centrum jest powiat żuromiński.
 • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

W skład Centrum wchodzą:

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie w skład którego wchodzą szkoły:
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żurominie;
 • Technikum dla Dorosłych w Żurominie, które kształci w zawodzie technik handlowiec;
 • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Żurominie, które kształci w zawodzie technik mechanik.
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych w Żurominie, która kształci w zawodzie technik administracji, w dwuletnim cyklu nauczania;
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Żurominie;
 • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Żurominie;

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie zwane dalej CKU prowadzi kształcenie w szkołach dla dorosłych, CKU może również prowadzić kształcenia w formach pozaszkolnych;

Do zadań CKU należy:

 • przygotowywanie oferty kształcenia ustawicznego uwzględniającej potrzeby i warunki rynku pracy oraz umożliwiającej przekwalifikowanie się lub uzyskanie nowych kwalifikacji przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny, oraz współpraca z pracodawcami w tym zakresie;
 • opracowywanie i wydawanie materiałów metodyczno – dydaktycznych dla potrzeb prowadzonego kształcenia;
 • gromadzenie informacji naukowo-technicznej dla potrzeb kształcenia ustawicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków i form tego kształcenia, prowadzonego przez CKU;
 • CKU może współpracować z innymi organizatorami kształcenia ustawicznego w kraju i za granicą.

Nadrzędnym celem Centrum jest:

 • kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych z uwzględnieniem kształcenia na odległość,
 • organizowanie kształcenia praktycznego dla słuchaczy,
 • organizacja przygotowania teoretycznego i praktycznego młodzieży i dorosłych wynikająca z podstaw programowych przedmiotowych i modułowych programów nauczania dla danego zawodu,
 • przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu w stopniu określonym podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego oraz programem nauczania danego zawodu w określonym typie szkoły,
 • przygotowanie słuchaczy do życia w integracji ze społeczeństwem oraz osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju słuchacza.